Mason nedir? Ne iş yapar? Kimlere mason denir? Amaçları nelerdir?

Mason nedir? Ne iş yapar? sorusu ülkemizde faaliyette olmasıyla vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Kimlere mason denir? Amaçları nelerdir? Masonluk nedir? Nasıl mason olunur? Masanloğun sembolleri nelerdir? Dünyaca ünlü masonlar kimlerdir? Türkiye'de masonluk yapan isimler kimlerdir? İşte, tüm detaylar...

Mason nedir? Ne iş yapar? Kimlere mason denir? Amaçları nelerdir?

Mason nedir? Ne iş yapar? Masonluk ile ilgili yüzlerce yıldır kuruluşun neye hizmet ettiğinden amaçlarına, üyelerinin kimler olduğundan neler yaptıklarına varana kadar pek çok detayı üzerine sayısız şey söylenmiştir. Masonluk faaliyetleri ülkemizde ve dünyada da merak edilen konular arasında yer alıyor. Adnan Oktar'ın da masonluk faaliyetlerini yürüttüğünün duyulmasının üzerine mason nedir? Ne iş yapar? Kimlere mason denir? Amaçları nelerdir? Masonluk nedir? Nasıl mason olunur? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki Masonluğun sembolleri nelerdir? Dünyaca ünlü masonlar kimlerdir? Türkiye'de masonluk yapan isimler kimlerdir? İşte masonluğa dair tüm merak edilenler...

MASON NE DEMEK?

Dünyanın pek çok ülkesinde dışa kapalı bir örgüt olarak etkinlik gösteren, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve dayanışma temeline dayalı, ilkeleri ve kuralları ancak üyelerince bilinen, üyeleri arasında büyük bir dayanışma bulunan, 6–7 üyeden oluşan ve lonca denilen bölümlere ayrılan, üyelerinin birbirlerini masonluğa özgü imlerle, simgelerle tanıdığı, gizliliğe önem veren bir tür örgüt, dernek.

Mason nedir? Ne iş yapar? Kimlere mason denir? Amaçları nelerdir?

Kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası kurulmuştur. Masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Ezoterik ve sadece üyelerine açık olan örgüttür. Dünyanın birçok ülkesinde 5 milyon üyesi ile değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480.000; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyonu aşkın üyesi bulunmaktadır. Çeşitli ülkelerdeki mason örgütleri ortak amaç ve ülküde birleşme bakımından evrensel, kendi yurtlarındaki yönetsel kuruluşlarında ise tümüyle bağımsız ve ulusal birer kurumdurlar.

MASONLUĞUN AMAÇLARI NELER?

Masonluğun bir evrensel amacı vardır. Özetle şöyle denilmektedir: Dünya üzerindeki tüm toplumların ve ayırımsız olarak tüm insanların barış, esenlik, güven ve mutluluk içinde yaşayabilmeleri için gerekli olan ortamın, koşulların ve karşılıklı anlayışın sağlanması.

Sözü edilen bu “evrensel amaç” olsa olsa bir “ülkü” olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle güncel bakımdan bu amaç ile bağlantılı olmak üzere, pratikte şöyle amaçlar edinilmiş ya da hedefler saptanmıştır:

İnsanlar arasında ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan çeşitli farklılıkların, bir “ayırım ve çatışma nedeni” olmasının giderilmesi;

Bilgisizlik (cehalet) ve bağnazlık (taassup) ile savaşılarak toplumlarda bunların giderilmesi;

İnsanlığın gelişimini, giderek evrimini sağlayan her türlü ilkenin yaygınlaştırılması;

Bunların önderliğini yapabilecek nitelikte bireylerin yetiştirilmesi.

Bir diğer benimseyişe göre; Masonluğun amacı bilimsel yöntemle ve akıl verilerinin ışığında gerçeklerin araştırılması olarak belirtilir ama böyle bir amaç olsa olsa Masonluğun kendi içinde geçerli sayılabilir.

Masonluğa saldırıda bulunanlar, bu kurumun birtakım gizli hatta kötü ya da onaylanmayan amaçlar peşinde koştuğu söylenir.

Mason nedir? Ne iş yapar? Kimlere mason denir? Amaçları nelerdir?

MASONLUĞUN TARİHİ

Masonluğun ilk dönemlerdeki gelişimi biraz tartışmalı bir konudur ve tahminlere dayanmaktadır. İskoçya'da ilk Mason localarının 16. yüzyıl başlarında var olduğunu söyleyebilmek için kanıtlar bulunmaktadır. Bununla birlikte İngiltere'de 17. yüzyılın ortalarında var olduklarına dair kesin kaynaklar mevcuttur. Masonik Elyazması isimli şiir yaklaşık 1390 yılına tarihlenmiştir ve en eski masonik belge olarak bilinmektedir.

İlk Büyük Loca (Grand Lodge of England), Londra'nın daha önceden faal olan dört locası, akşam yemeği için bir araya geldikleri 24 Haziran 1717 tarihinde kurulmuştu. Bu yapı, çoğu İngiliz localarının katıldığı bir düzenleyici organa dönüştü. Ancak birkaç loca, yeni yapının bazı modernleştirmeleri tasvip etmesi ve Üçüncü Derece'nin oluşturulması gibi bazı kararlar almasına gücenerek 17 Temmuz 1717 tarihinde "İngiltere'nin Kadim Büyük Locası (Antient Grand Lodge of England-GLE)" isimli rakip büyük locayı kurdular. İki rakip Büyük Loca, 25 Kasım 1813 tarihinde "İngiltere'nin Birleşik Büyük Locası (United Grand Lodge of England, UGLE)" adı altında birleşinceye kadar "Modernler" (GLE) ve "Gelenekçiler (Atiens-Ancients)" diye anılan iki loca üstünlük için birbirlerine hasım oldular.

İrlanda ve İskoçya'nın Büyük Locası 1725 ve 1736 yıllarında peş peşe kuruldu. Masonluk 1730'lu yıllarda Gelenekçiler ve Modernler tarafından Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerine ihraç edildi. Ayrıca, İrlanda ve İskoçya Büyük Locaları pek çok bölgesel büyük localar altında organize olan kardeş localar kurdu. Amerikan Devrimi'nden sonra eyaletlerde bağımsız ABD Büyük Locaları oluştu.

NASIL MASON OLUNUR?

Bir mason kuruluşuna üye olmak isteyen kişinin her şeyden önce bu konuda herhangi bir baskı ya da zorlama altında olmaması gerekir. Aday, salt kendi özgür buyrultusuyla “mason” olmayı istemelidir.

Her mason örgütünün tüzüklerinde, localara üye olarak alınabilecek kişilerin ne gibi nitelikler taşımaları gerektiği belirtilmiştir. Bu zorunlu nitelikler, hem ilgili mason derneğinin bulunduğu ülkenin yasaları, hem de ilgili Büyük Loca’nın benimsediği Masonluk anlayışı uyarınca, bir diğer mason örgütünün öngördüğü koşullardan yer yer bir takım farklılıklar gösterebilir. Bununla birlikte, bir mason adayında aranan temel nitelikler şöyle sıralanabilir:
• Ergin yaşta (21 yaşını tamamlamış) ve özgür insan olması;
• Uygar haklara sahip bir kişi olması;
• Masonluğun öğretimini anlayabilecek düzeyde yeterli eğitim ve öğrenim görmüş bulunması;
• Loca çalışmalarına katılmasını engelleyebilecek türde önemli bir hastalığı, bir ruhsal ya da sinirsel rahatsızlığı ya da bedensel sakatlığı olmaması;
• Derneğe giriş ödentisini, sonra yıllık ödentileri sıkıntı çekmeden karşılayabilecek yeterli ekonomik gücünün bulunması;
• Üyesi olacağı locada toplantılara düzenli bir şekilde katılma olanağı bulunması;
• Masonluğun ilkelerine, çalışma kurallarına ve yöntemlerine, ilgili derneğin tüzüklerine, locaların ve yetkili organların kararlarına uymayı kabul etmesi.

Kadınların “mason” olamayacaklarını öngören mason örgütlerinde, “erkek olmak” bu niteliklerin en başında gelir. Her masonun belirli bir dinsel inancının olmasını zorunlu gören örgütlerde de, bu niteliklere “inanç koşulu” eklenir.

Mason nedir? Ne iş yapar? Kimlere mason denir? Amaçları nelerdir?

TÜRKİYE'DE MASONLUK YAPAN İSİMLER

Dünyaca ünlü isimlerden sonra bir de Türkiye’nin ünlü masonları hakkında konuşalım. Evet, sizce ünlü Türk masonlar arasında hangi isimler vardır? İşte şeyhülislamlardan başbakanlara, ordu komutanlarından sanatçılara varana kadar ünlü masonlar: Osmanlı Padişahı V. Murad, Şehzade Nurettin Efendi, Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa, Sadrazam Ali Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey, devlet adamı ve şair Süleyman Asaf, Ankara Valisi Reşit Paşa, Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan, Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa, Kaya Paşakay, Demir Savaşçın, Salih Evcilerli, Remzi Sanver, Tunç Timurkan, Can Arpaç, Orhan Alsaç, Cavit Yenicioğlu, Hayrullah Örs, Kemalettin Apak, Ahmet Salih Korur, Mustafa Hakkı Nalçacı, Mehmet Servet Yesari, İTÜ Rektörü Mustafa İnan, Tıp Profesörü Besim Ömer Akalın, Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, Rıza Tevfik, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Reşat Nuri Güntekin, Ayhan Işık, Zeki Alasya, Adnan Oktar. Masonluğunu gizli tutmayı seçmiş ünlülerin bulunduğunu da bilmelisiniz.

DÜNYADA MASONLUK YAPAN İSİMLER

Öncelikle, ünlü masonlar arasında 1920 yılından bu yana dünya siyasetine yön veren liderler arasında da yer alan Winston Churchill’in yer aldığını belirtmek isterim. Ayrıca masonluk mensubu tek ünlü isim Churchill de değil! Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Theodore Roosevelt, Harry S. Truman, George Washington, Richard Nixon, William McKinley gibi isimler de mason! Oscar Wilde, Tolstoy, Voltaire, Walt Disney, John Wayne, Louis Armstrong, Leopold Mozart gibi daha pek çok ismin mason olduğu belirtilmektedir.

Mason nedir? Ne iş yapar? Kimlere mason denir? Amaçları nelerdir?

Oscar Wilde

200
33
1
3
2
5
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
Başkan Ahmet Cin, Pendik'i şahlandıracak yeni dönem projelerini açıkladı! "Yol varsa gideceğiz, yoksa açacağız"
Başkan Ahmet Cin, Pendik'i şahlandıracak yeni dönem projelerini açıkladı! "Yol varsa gideceğiz, yoksa açacağız"
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sürüşü yaptı
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sürüşü yaptı
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam eğitim ve meslek camiasının önde gelen derneklerle ile görüşmelerine devam ediyor
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam eğitim ve meslek camiasının önde gelen derneklerle ile görüşmelerine devam ediyor
Pendik Çınardere Mahallesi Hz. Ömer Camii İmamı İbrahim Aslan'dan AHİSİAD'a ziyaret
Pendik Çınardere Mahallesi Hz. Ömer Camii İmamı İbrahim Aslan'dan AHİSİAD'a ziyaret
Çok Okunanlar
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek
Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek
İslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarih
İslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarih
Bu ramazan pide almak isteyenler iki kez düşünecek! Ramazan pidesi fiyatları açıkladı, yüzde 80 zamlandı
Bu ramazan pide almak isteyenler iki kez düşünecek! Ramazan pidesi fiyatları açıkladı, yüzde 80 zamlandı
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu