ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! TUS kılavuzu 2021

ÖSYM resmi internet adresinde TUS 2. dönem tercihlerinin alındığını duyurdu. Bununla birlikte adaylar TUS kılavuzu, kontenjan tablosu, aday başvuru formu ve başvuru merkezleri için arama motorlarından bilgi aramaya başladı. İşte 2021 TUS kılavuzu!

ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! TUS kılavuzu 2021

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri başladı. ÖSYM'nin resmi internet adresinde yayınladığı bilgiler doğrultusunda haberimizde TUS kılavuzunu yayınladık. ÖSYM'nin bildirdiği duyuruda "2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 08  – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 08 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı. İşte TUS 2021 Kılavuzu...

ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! TUS kılavuzu 2021

TUS KILAVUZU 2021

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülecektir. Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

1.2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar internet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır. Sisteme dâhil olan kurumlar, programlar, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri özel koşulları ile birlikte ilgili tablolarda gösterilmiştir. Tıp dışı meslek mensupları kendileri için belirtilmiş olan varsa tıp dışı meslek mensupları için ayrılmış kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Tıp fakültesi mezunları ise tıp dışı meslek mensupları için belirtilmiş kontenjanlar dışındaki kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! TUS kılavuzu 2021

SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA AÇILAN KONTENJANLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

"Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tâbi olacaklardır. 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56’ncı maddesi ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir: “(1)Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir. Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır. Bunların hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, varsa hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır. (2) İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.” Sağlık Bakanlığı adına Üniversitelerde yer alan kadrolara yerleştirilen adaylar kayıtlarını yaptırmak için ilgili Üniversiteye değil Sağlık Bakanlığına başvurmalıdır.

ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! TUS kılavuzu 2021

1.3. Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. 2021-TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU 2 Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Testlerdeki alanların soru sayısı ve testteki yüzdeleri bu kılavuzda Tablo 1B'de gösterilmiştir.

1.4. TUEY’in 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği, TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi (ilgili dönem için başvuru tarihinin ilk günü) dikkate alınır. 03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

2021 TUS KILAVUZ

ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! TUS kılavuzu 2021

SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:

1) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

2) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,

3) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda, TUS'a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmeleri zorunludur. Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. DİKKAT: TUEY’in 13. maddesinin 3. fıkrası gereğince uygulanacak puan kesintisi hallerinde “takip eden ilk sınav” ibaresinden kasıt, adayın başvuracağı ilk sınav değil, istifayı takip eden veya yerleştiği halde eğitime başlanılmayan süre içinde ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınavdır.

Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir.

Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.

İlgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları ve kayıtları yapılamaz.

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Aday Başvuru Formunda yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir.

Hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.

ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! TUS kılavuzu 2021

SINAV MERKEZİ TERCİHİ/KODU

Bu alanda sınava girilmek istenen merkezin adı ve kodu yazılacaktır. Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, başvuru süresince (geç başvuru günü de dahil) https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan sınav merkezini tercih etmelidirler. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, 2021-TUS ilgili dönemin başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (ilgili dönemin son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvuran aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.

ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! TUS kılavuzu 2021

SINAVIN UYGULANACAĞI HAFTA COVİD-19 POZİTİF/TEMASLI DURUMDA OLAN ADAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

Sınavın uygulanacağı hafta Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylardan sınav merkezi değişikliği talebi olmayan adaylar (Sınava Giriş Belgesinde belirtilen sınav merkezinde sınava girecek olanlar), üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınacaklardır. HES kodundan Covid-19 durumu sınavdan önceki Cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara Cuma günü 17.00’ye kadar kısa mesaj (sms) ile bilgilendirme yapılacaktır. Bu tarihten sınav gününe kadar Covid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (sms) ile bilgilendirilecektir. Bu durumdaki adayların Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir.

Sınavın uygulanacağı hafta Covid-19 pozitif/temaslı olması nedeniyle atandığı sınav merkezine gidemeyecek durumda olan adaylardan sınav merkezini değiştirmek isteyenler (yurt dışı başvuru yöntemiyle başvuru yapan adaylar ile Covid-19 pozitif/temaslı olması nedeniyle sınav merkezi değişikliği talep etmeyen adaylar hariç) ise sınavın uygulanacağı hafta Çarşamba günü saat 10.00’dan sınav tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) Merkezimize bildirimde bulunacaklardır. Bu durumdaki adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden Sınav Menüsü alanında ilgili sınavı seçerek “Sınav Merkezi Değişim Talebi” alanını doldurmaları ve “Kaydet ve Gönder” işlemi ile “Onaylıyorum” işlemi yaparak Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. “Onaylıyorum” işleminden sonra sınav merkezi değişiklik talebi, Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere kaydedilmiş olacaktır.

Sınav merkezi değişiklik talebi kaydedildikten sonra iptal edilemeyecek ve değiştirilemeyecektir. İptal veya değişiklik taleplerine ilişkin Başkanlığımıza gönderilecek dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan veriler doğrultusunda “RİSKLİ” durumda olan adayların talebi işleme alınacak, riskli durumda olmayan adayların talepleri işleme alınmayacak, sistem tarafından engellenecektir. Sınav merkezi değişen adayların Sınava Giriş Belgelerini yeniden edinmeleri gerekmektedir. Covid-19 durumu nedeniyle sınava gireceği sınav merkezini değiştirmek isteyen adayların da Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapılacak bildirimler işleme alınacaktır. Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! TUS kılavuzu 2021

ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ

 1. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylar başvuru süresi içinde başvuru merkezine giderek başvuru merkezi görevlisi ile bu bilgilerinin sisteme girişini yapacaklardır. Öncelikle; “Aday İşlemleri” alanında “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi” seçilerek gelen ekranda adayın T.C Kimlik numarası yazılacaktır. Bu kapsamda ücret muafiyeti hakkı olan adayların Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) yer alan bilgileri ekrana yansıtılarak ÖSYM kayıtlarına alınmış olacaktır. Ücret muafiyetine ilişkin geçerlilik süresi de ekranda belirtilecektir. Ücret muafiyetine ilişkin belirtilen geçerlilik süresi bittiğinde bu işlemin tekrar yapılması gerekmektedir. Bu işlemler sınava başvuru işlemi yapılmadan önce yapılmış olmalıdır.

2. Yukarıda belirtilen işlemler yapıldıktan sonra adayın sınava başvuru işlemi yapılacaktır. Başvuru ekranında “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi” başlığı altında aynı SGK bilgisi yer alacaktır. Söz konusu şehit/gazi yakınlık bilgisi, ekranda belirtilen geçerlilik süresi için ücret muafiyetinde geçerli olacaktır.

3. Başvuru ekranında "“ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ" seçeneği işaretlenecektir.

4. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan adaylardan Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyenler başvuru için başvuru merkezine gitmeden önce; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak, “Profilim” alanında yer alan “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlayabileceklerdir.

5. Sınava internet üzerinden bireysel başvuru hakkı olan adaylar da sınava başvurularını yapmadan önce yukarıda belirtildiği şekilde “Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlayabileceklerdir.

6. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine giriş için aday erişim şifresi olmayan adaylar, Şehit/Gazi yakınlık bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini başvuru merkezlerinden de sağlayabileceklerdir.

7. Aday Başvuru Formunda “ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ" seçeneğini işaretleyen ancak ÖSYM kayıtlarına alınmış Şehit/Gazi Yakınlık Bilgisi bulunmayan adayların, sınava başvuru ekranında bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir. Ücret muafiyeti için geçerlilik süresi sona eren adayların ücret muafiyetinden yararlanabilmeleri için yeniden Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim” sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını sağlamaları gerekmektedir. ÖSYM, ücret muafiyeti için geçerlilik süresini yeniden belirleme hakkını saklı tutar.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 207590359 Ücretli
2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 207590359 Ücretli
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 102551095 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 102551095 Ücretsiz
2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100650612 Ücretsiz
2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 100650612 Ücretsiz
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109752043 Ücretsiz
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109752043 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma  güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları