PTT personel alımı 2022 şartları nelerdir? PTT personel alımı sınavı ne zaman 2022?

PTT personel alımı 2022 şartları nelerdir? Başvuru formu nasıl ve nerede doldurulur? PTT personel alımı sınavı ne zaman 2022? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte tüm detaylar...

PTT personel alımı 2022 şartları nelerdir? PTT personel alımı sınavı ne zaman 2022?

PTT'nin personel alımına başvuracak olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki PTT personel alımı 2022 şartları nelerdir? Başvuru formu nasıl ve nerede doldurulur? PTT personel alımı sınavı ne zaman 2022? Son dakika gelişmesi var mı? İşte detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI 2022 ŞARTLARI NELERDİR?

Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekildedir:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde
istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

PTT PERSONEL ALIM İLANI | 2022

PTT personel alımı başvuruları ne zaman, tarihleri açıklandı mı, şartları nelerdi ve toplam kaç kişi alınacak?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU

PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

PTT personel alımı 2019 şartları nelerdir? PTT personel alımı sınavı ne zaman 2019?

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT personel alımı 2019 şartları nelerdir? PTT personel alımı sınavı ne zaman 2019?

PTT PERSONEL ALIM İLANI | 2022

PTT personel alımı başvuruları ne zaman, tarihleri açıklandı mı, şartları nelerdi ve toplam kaç kişi alınacak?
d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış
olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş
olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT'de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına
girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

PTT personel alımı 2019 şartları nelerdir? PTT personel alımı sınavı ne zaman 2019?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Personel alımı, Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT’nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir açıklama yayınlamadı.

İlanda;
a) Adaylarda aranacak şartlar,
b) Pozisyonların yerleri ve sayısı,
c) Başvuru zamanı, yeri ve şekli,
ç) İstenilecek belgeler,
d) KPSS’den alınması gereken asgari puan,
e) Sınav konuları, sınav tarihi ve yeri,
f) Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar yer alır.

PTT personel alımı 2019 şartları nelerdir? PTT personel alımı sınavı ne zaman 2019?

PTT PERSONEL ALIM YÖNETMELİĞİN AMACI NEDİR?

Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, pozisyon değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi, sona erdirilmesine ilişkin hususlar ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡