Trafik cezası dilekçe örneği 2023 | Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? İtiraz nereye yapılır?

Günümüzde birçok kişiye haklı veya haksız trafik cezası gelebilmektedir. Bu cezalar için elbette itiraz hakkınız mevcuttur. Bu kapsamda cezaya itiraz etmek isteyenler Trafik cezası dilekçe örneği 2023 araştırmaktadır. Peki Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? İtiraz nereye yapılır? Detaylar haberimizde...

Trafik kurallarına uyulmaması durumunda, trafik polisleri ve ilgili makamlar tarafından kişilere ceza uygulanmaktadır. Bazen bu cezaların haksız olduğunu düşünen vatandaşlar cezalara itiraz yoluna gitmektedir. Bu konuda bilgisi olmayan vatandaşlar cezaya nereden ve nasıl itiraz edeceklerini araştırıyor. Peki Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? İtiraz nereye yapılır? İşte merak edenler için Trafik cezası dilekçe örneği 2023 haberimizde...

Trafik cezası dilekçe örneği 2022 | Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? İtiraz nereye yapılır?

TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR 2023?

Trafik kuralları bizlerin iyiliği ve yeniden kamu düzeninin sağlanması için tek gereklilik olmakla birlikte; trafik kurallarına uymadığımız alakalı görevliler doğrulusunda cezai prosedür yapılmaktadır ve uygulanan bu prosedür sonrası verilen cezaya İdari Trafik Para cezası denmektedir. Trafik cezalarını uygulayan şahıslar de yeri geldiği zaman hatalar yapılabilir. Bu tür hallerde ise trafik cezasına itiraz yolu hakkı doğar. Trafik cezasına itiraz etmenin belirlenmiş biri usulü olmakla birlikte; bu prosedür için de trafik cezasına itiraz dilekçesi hazırlayıp alakalı birime başvurmamız gerekmektedir.

TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR? İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Plakaya yazılan trafik cezasına veya ehliyete yazılan trafik cezasına itiraz edebilmek için öncelikle trafik cezasının tebliğ edilmesi gerekir. Tebliğ edilmediği sürece itiraz süresi başlamaz. Tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde trafik cezasının niteliğine göre Sulh Ceza Hakimliğine ya da İdare Mahkemesine Trafik cezasına itiraz dilekçesi ve aşağıda yazan belgelerle birlikte başvuru yapılır.

Daha iyi anlaşılması yerine tek misal verecek olursak; İstanbul ilinde ikamet eden bireyin , Ankara‘dan İstanbul‘a giderken, Çankaya seviyesinde aşırı sürat ve hız nedeniyle yapılan para cezasının itirazına Çankaya Sulh Ceza Hakimlikleri inceleyecek ve karara bağlayacaktır. Bu konuda net yeri öğrenmek için; trafik idari para cezası tutanağını incelediğinizde; cezayı uygulayan birim kısmında ve yeniden ceza yapılan yer bölümündeki yer ve konum bizim için önemlidir.

Trafik cezası dilekçe örneği 2022 | Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? İtiraz nereye yapılır?

TRAFİK CEZASI İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?

Yasal olarak trafik cezasına itiraz veya idari para cezasına itiraz süremiz cezayı tebliğ aldığımız günden itibaren 15 (onbeş) gündür.

TRAFİK CEZASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2023

2023 trafik cezasına itiraz dilekçesi örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Trafik cezası dilekçe örneği indirmek için tıklayınız.

SAMSUN NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN : AD – SOYAD, T.C. NO, ADRES

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM EDİLDİĞİ TARİH: …………….

TEBELLÜĞ TARİHİ : ……………

KONU : ………. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen trafik idari para cezasının ve geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağının iptali ve ehliyetim tarafıma iadesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

……….2023 tarihinde yılbaşı gecesi aracımla seyir halinde iken polis memurları aracımı durdurdu. Alkol ölçümü yaptılar fakat alkol kullanmamış olmama rağmen alkol tespit edildi ve ceza uygulanarak ehliyetime el konuldu. Olay sonrasında özel hastaneden aldığım raporda kanımda alkol tespit edilmedi.

Yukarıda anlattığım gibi alkol kullanmamış olmama rağmen alkol metrenin hatalı ölçümü nedeniyle hakkımda hem trafik idari para cezası uygulandı hem de 6 ay süreyle ehliyetime el konuldu. Bu nedenle hatalı olarak yapılan ölçüm nedeniyle tanzim edilen tutanakların iptal edilerek ehliyetimin geri verilmesini talep etmekteyim.

HUKUKİ NEDENLER : KTK 48/3, 112 ve sair mevzuat.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığım ve resen nazara alınacak nedenlerle; İtirazımın KABULÜ ile Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ……..2023 tarihli ……….. seri numaralı ve 1.002 TL tutarındaki trafik idari para cezasının İPTALİNE, EHLİYETİMİN TARAFIMA İADESİNE karar verilmesini arz ve talep ederim. …………2023

İTİRAZ EDEN

AD SOYAD

EKLER :

  • …….. Hastanesinden alınan kan testi sonucu
  • Trafik İdari Para Cezası Tutanağı Fotokopisi
  • Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Fotokopisi
  • Araca ait Ruhsat Fotokopisi
  • Kimlik Fotokopisi

Trafik cezası dilekçe örneği 2022 | Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? İtiraz nereye yapılır?

İDARİ PARA VEYA TRAFİK CEZASINA İTİRAZ'DA USULE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

*** Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158)

*** Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir (5271 S. K. m. 158)

*** Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikayette bulunulabilir (5271 S. K. m. 158)

*** Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir (5271 S. K. m. 158)

*** İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir (5271 S. K. m. 158)

*** İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez, Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir.(5271 S. K. m. 158) .

*** Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur (5271 S. K. m. 158)

*** Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar (5271 S. K. m. 160)

*** Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür (5271 S. K. m. 160)

*** Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir (5271 S. K. m. 170)

*** Mağdur ile şikayetçi, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinlenir. Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır (5271 S. K. m. 233)

*** Mağdur ile şikayetçinin hakları şunlardır:

Trafik cezası dilekçe örneği 2022 | Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? İtiraz nereye yapılır?

a) SORUŞTURMA EVRESİ

1. Delillerin toplanmasını isteme,

2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,

3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,

4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153. maddesine uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.

b) KOVUŞTURMA EVRESİ

1. Duruşmadan haberdar edilme,

2. Kamu davasına katılma,

3. Tutanak ve belgelerden örnek isteme,

4. Tanıkların davetini isteme,

5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma (5271 S. K. m. 234).

*** Mağdur, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. Bu haklar, suçun mağdurları ile şikayetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır (5271 S. K. m. 234).

*** Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler (5271 S. K. m. 237).

*** Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarla ilgili uzlaştırılması girişiminde
bulunulur (5271 S. K. m. 253).

*** Soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı olan suç hakkında şikayetten önce şüpheli yakalanmış olursa şikayete yetkili olan kimseye ve bunlar birden fazla ise hiç olmazsa birine yakalama bildirilir (5271 S. K. m. 90).

*** Şikayet hakkının (hak arama özgürlüğünün) hukuken korunabilmesi ve yerinde kullanıldığının kabul edilebilmesi için, şikayet edilenin cezalandırılmasını veya sorumlu tutulmasını gerektirecek yeterli kanıtların olması zorunlu değildir.

Şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığı yeterlidir. Aksi halde şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı ve şikayet edilenin kişilik değerlerine saldırı oluşturduğu sonucuna varılmalıdır (3.HD 2011/17424 E. 2012/660 K., YHGK. 2010/4-127 E. 2010/135 K.)

Trafik cezası dilekçe örneği 2022 | Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? İtiraz nereye yapılır?

İDARİ PARA VEYA TRAFİK CEZASINA İTİRAZ'DA USULE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

*** İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir (5326 S. K. m. 27).

*** Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla on beş günlük sürenin geçirilmesi halinde mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde idari para cezasına karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir (5326 S. K. m. 27).

*** Başvuru, bizzat kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir (5326 S. K. m. 27).

*** Başvuru dilekçesinde, idari yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanakları ile gösterilir (5326 S. K. m. 27).

*** İdari yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir (5326 S. K. m. 27).

Trafik cezası dilekçe örneği 2022 | Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? İtiraz nereye yapılır?

*** Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir (5326 S. K. m. 27).

*** Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir (5326 S. K. m. 27).

*** İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür (5326 S. K. m. 27).

*** Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;

a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idari yaptırım kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden kabulüne,

Karar verilir (5326 S. K. m. 28).

*** Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idari yaptırıma ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idari yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir (5326 S. K. m. 28).

*** Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re’sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir (5326 S. K. m. 28).

*** Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır (5326 S. K. m. 28).

*** Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur (5326 S. K. m. 28).

*** Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idari yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde idari yaptırım kararı verilen tarafın kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar (5326 S. K. m. 28).

*** Mahkeme, son karar olarak idari yaptırım kararının;

a) Hukuka uygun olması nedeniyle, “başvurunun reddine”,
b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, “idari yaptırım kararının kaldırılmasına”,

Karar verir (5326 S. K. m. 28).

*** İdarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması halinde, mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir (5326 S. K. m. 28).

*** Üçbin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir (5326 S. K. m. 28).

*** Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır (5326 S. K. m. 29).

*** İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir (5326 S. K. m. 29).

*** Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” karar verir (5326 S. K. m. 29).

*** Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz (5326 S. K. m. 29).

*** İdari yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir (5326 S. K. m. 29).

*** Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz. İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun yolu başvurusunu kabul ederek idari yaptırım kararını geri alabilir (5326 S. K. m. 30).

*** İdari yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir. Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir (5326 S. K. m. 31).

*** Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir (5271 S. K. m. 267).

*** Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır (5271 S. K. m. 268).

*** Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir (5271 S. K. m. 268).

*** Sulh ceza hâkiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir (5271 S. K. m. 268).

*** Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına aittir (5271 S. K. m. 268).

*** Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir (5271 S. K. m. 268).

*** Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir (5271 S. K. m. 268).

*** Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler (5271 S. K. m. 268).

*** İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz (5271 S. K. m. 269).

*** Kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merci, geri bırakılmasına karar verebilir (5271 S. K. m. 269).

*** Kanunda yazılı olan hâller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir (5271 S. K. m. 271).

*** İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar veri. Karar mümkün olan en kısa sürede verilir (5271 S. K. m. 271).

*** Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir (5271 S. K. m. 271).

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
CHP Pendik Belediye Başkan Tarık Balyalı: ''Pilav Sizden, Kavurma Bizden…''
CHP Pendik Belediye Başkan Tarık Balyalı: ''Pilav Sizden, Kavurma Bizden…''
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Son gelişme! MİT'in Irak'ta yaptığı nokta operasyonunda PKK'lı Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi!
Son gelişme! MİT'in Irak'ta yaptığı nokta operasyonunda PKK'lı Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi!
Ramazan hazırlıkları başladı! Camiler tek tek, özenle temizleniyor
Ramazan hazırlıkları başladı! Camiler tek tek, özenle temizleniyor
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün altın ne kadar? 4 Mart 2024 Pazartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
Minibüslerde yeni dönem başlıyor! İstanbullular artık böyle bineceksiniz
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
TÜİK 2024 Şubat ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı! Rakamlar beklentilerin üzerinde oldu
TÜİK 2024 Şubat ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı! Rakamlar beklentilerin üzerinde oldu
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları