1 Ocak 2022 Resmi Gazete neden yayınlanmadı, neden yok?

1 Ocak 2022 Cumartesi gününde Resmi Gazete'yi okumak isteyenler gazeteye ulaşamayınca son durumu araştırmaya başladılar. Peki 1 Ocak 2022 Resmi Gazete neden yayınlanmadı, neden yok?

1 Ocak 2022 Resmi Gazete neden yayınlanmadı, neden yok?

Atama, kamu kurumlarının kararları, tebliğ ve yönetmeliklerin yer aldığı Resmi Gazete, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününde yayımlanmayınca vatandaşlar da bunun nedenini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda internet arama motorlarında 1 Ocak 2022 Resmi Gazete neden yayınlanmadı, neden yok? sorularının yanıtı araştırılıyor. 

1 Ocak 2022 Resmi Gazete neden yayımlanmadı, neden yok?

1 OCAK 2022 RESMİ GAZETE NEDEN YAYINLANMADI, NEDEN YOK?

1 Ocak 2022 Cumartesi gününde Resmi Gazete,15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün yayımlanmadı.

Resmi Gazete'nin diğer sayılarını görmek için tıklayınız.

1 Ocak 2022 Resmi Gazete neden yayımlanmadı, neden yok?

RESMİ GAZETE

Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 22/11/2018 tarihli ve 358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Gazete Hakkında Yönetmelikle belirlenmektedir.

Resmî Gazete İnternet Sitesi ücretsiz, abonelik şartı aramaksızın hizmet vermektedir.

Resmî Gazete ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921 tarihinden itibaren tüm sayılarına sitemizden erişilebilmektedir.

Resmî Gazete, hizmetin gerektirdiği haller haricinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yayımlanmamaktadır.

Ülkemizde Devletin yayın organı olan ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmî Gazetenin kökeni, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi’nin yönetiminde 11/11/1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Vekayi” gazetesine dayanmaktadır.

Yeni Devletin Resmî Gazetesi ise, İstiklal Savaşı’nı yürütmek üzere Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7/10/1920’de tesis edilmiştir. Halen Resmî Gazetelerin ilk sayfasında görülen bu tarih Resmî Gazete’nin kuruluş tarihi olup, 1 inci sayı kuruluştan dört ay sonra, Meclis’in 263 sayılı Kararnamesi ile 7/2/1921 günü “Cerîde-i Resmiyye” adıyla yayımlanmıştır. Gazetenin ismi 10/9/1923 tarihli 22 nci sayıda “Resmî Cerîde” olarak, 17/12/1927 tarihli 763 üncü sayıda ise “T.C. Resmî Gazete” olarak değiştirilmiş ve bugüne kadar aynı isimle yayımlanmaya devam edilmiştir.

Resmî Gazete ilk sayıdan 16 ncı sayıya kadar haftada bir; 16, 17 ve 18 inci sayılar iki haftada bir; 19, 20 ve 21 inci sayılar ise yine haftada bir pazartesi günleri yayımlanmıştır. Resmî Gazetenin 18/7/1921 tarihli 21 inci sayısı ile 10/9/1923 tarihli 22 nci sayısı arasında, gerçekleşen savaşlar nedeniyle, iki yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bu süreçte kabul edilen 134 ilâ 338 numaralı kanunlar Resmî Gazetede yayımlanmadan yürürlüğe girmiştir.

1923 yılı Eylül ayında yayımlanan altı adet Resmî Gazete sayısında “Gayr-ı Resmî Kısım”a yer verildiği görülmektedir. Bu kısımda Gazi Mustafa Kemal Paşa ve diğer bazı devlet adamlarımızın dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı Avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının makaleleri yayımlanmıştır. Gayr-ı resmî kısma resmî kısımdan ayrı numara verilmiş olup halkın uluslararası gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

22 nci sayıyla birlikte Resmî Gazetenin ilk sayfasına “Haftada üç defa neşrolunur.” ibaresi konulmuş olmakla beraber, bu düzen 22 ilâ 42 nci sayılar arasında devam etmiş, bundan sonra yayım zamanlarında düzensizlikler meydana gelmiştir. Örneğin 42 nci sayı ile 43 üncü sayı arasında bir hafta; 43 üncü sayı ile 44 üncü sayı arasında dört gün; 44, 45 ve 46 ncı sayılar arasında yine birer haftalık boşluklar olduğu, 1924 yılı Nisan ve Mayıs aylarında ikişer; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise birer kez Resmî Gazete yayımlandığı görülmektedir. 7 Haziran 1925 tarihli 110 uncu sayıdan itibaren ise Resmî Gazete ayda ortalama yirmi sayı yayımlanır hale gelmiştir.

1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/12/1928 tarihli 1054 üncü sayıdan itibaren Resmî Gazete bugün kullandığımız yeni alfabeyle basılmaya başlanmıştır.

1 Ocak 2022 Resmi Gazete neden yayımlanmadı, neden yok?

22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik uyarınca 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri ve pazar günleri haricinde Resmî Gazete’nin her gün düzenli yayımına başlanmıştır. Bu Yönetmelikte yapılan değişiklikle 21/6/1970 tarihinden itibaren pazar günleri de Resmî Gazete yayımına başlanmıştır. O zamandan beri Resmî Gazete ulusal bayram ve genel tatiller haricinde, pazar günleri de dâhil olmak üzere her gün yayınlanmaktadır. 18/5/2009 tarihinde yapılan değişiklikle, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete’nin yayımlanması mümkün hale gelmiştir.

Resmî Gazete’nin ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında her gün yayımlanacağı ve hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de yayımlanabileceği hususu Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelikte de yer almaktadır.

Mezkûr mevzuat uyarınca zorunlu ve acil durumlarda, aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek aynı gün içinde birden fazla Resmî Gazete yayımlanabilmektedir.

RESMİ GAZETE'NİN İÇERİĞİ

Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik uyarınca Resmî Gazete’de yayımlanan hususlar şunlardır:

a) Kanunlar.

b) TBMM İçtüzüğü ve Başkanlık Divanınca Resmî Gazete’de yayımlanması istenen

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları.

c) Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler.

ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler.

d) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları.

e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler.

f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler.

g) Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri.

ğ) Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar.

h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları.

ı) Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler.

i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar.

j) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler.

Ayrıca, mezkûr mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar da Resmî Gazete’de yayımlanır.

Resmî Gazete Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu bölümler kapsamına giren içeriğin yayımlanmadığı günlerde Resmî Gazete’de yer almamaktadır.

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde;

a) 22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile “Kanunlar, tefsirler, Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnameler, kararnameler, talimatnameler, Şürayı Devlet kararları, Vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanların”,

b)23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun ile

“-Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya tecili, idam hükümlerinin infazı gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları;

-Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri;

-Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler;

-Şürayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe tasdik kılınanlar;

-Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar;

-Kanun ve nizamnamelerde Resmî Gazete ile neşri mecburi olarak irade edilen mevatın”,

Resmî Gazete’de yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’nin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından internet ortamında yayımlanacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca, Resmî Gazete mezkûr mevzuat uyarınca arşivlenmek amacıyla ve lüzum görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ücreti mukabilinde verilmek üzere basılı olarak da yayımlanabilir.

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde; Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunla Resmî Gazete’nin yayımı işi “Müdevvenat Müdüriyetine” verilmiş olup, 18/5/1929 tarihli ve 1452 sayılı Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Tehadülüne Dair Kanunla bu birim Başvekaletin (Başbakanlık) hizmet birimleri arasında sayılmıştır. Bu birimin adı; 20/5/1933 tarihli ve 2187 sayılı Başvekalet Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla “Neşriyat Müdürlüğü”, 30/5/1937 tarihli ve 3154 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi”, 23/6/1943 tarihli ve 4443 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü”, 8/6/1984 tarihli ve 203 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla “Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 

27/6/2000 tarihinden itibaren çıkan Resmî Gazetelerin metinleri, internet üzerinden de günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Tüm Resmî Gazete sayılarına, ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921’den itibaren sitemizden erişim mümkün hale getirilmiştir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…
Google, Android için yeni bir yapay zeka özelliğini açıkladı…
Çok tartışılan maçı Galatasaray kazandı ve liderliği geri aldı…
Çok tartışılan maçı Galatasaray kazandı ve liderliği geri aldı…
Ali Tombaş Sultanbeyli'ni şaha kaldıracak muhteşem 100 projesini açıkladı
Ali Tombaş Sultanbeyli'ni şaha kaldıracak muhteşem 100 projesini açıkladı
Çok Okunanlar
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Limonlu suyun faydası saymakla bitmiyor: Uzman, sabah tüketmenin faydasına vurgu yaptı…
Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek
Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek
Emekli promosyonla köşeyi dönecek! Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını arttırdı
Emekli promosyonla köşeyi dönecek! Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını arttırdı
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu