Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar 2022? Sözleşmeli Er Eğitimde Maaş Alıyor mu ?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sözleşmeli er olarak görev yapmak isteyenler maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki sözleşmeli er maaşı ne kadar 2022? Sözleşmeli er eğitimde maaş alıyor mu?

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar 2022?  Sözleşmeli Er Eğitimde Maaş Alıyor mu ?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman erbaş, astsubay ve subayların dışında sözleşmeli er olarak görev yapan askerler de bulunmaktadır. Normal askerlikten farklı olarak maaşlı çalışan olarak TSK bünyesinde görev yapan sözleşmeli erlerin ne kadar maaş aldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda akıllarında soru işareti bulunanalar Sözleşmeli er maaşı ne kadar 2022? Sözleşmeli er eğitimde maaş alıyor mu? sorularının yanıtını araştırıyor.

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar 2022? Sözleşmeli Er Eğitimde Maaş Alıyor mu ?

SÖZLEŞMELİ ER NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleriyle sözleşme imzalayarak görev yapan er rütbesindeki askerlere verilen isimdir. Bu askerler, normal erlere bağlı olarak mesai saatleri içinde çalışır. Normal askerlere göre birçok özlük hakları bulunmaktadır. Kısaca er olarak görev yapan askeri personellerdir diyebiliriz.

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar 2022? Sözleşmeli Er Eğitimde Maaş Alıyor mu ?

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyenlerde aranan özellikler şunlardır:

a) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar,

b) En az ortaöğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar arasından

Ayrıca, (a) bendinde sayılanlardan askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanların, (b) bendi kapsamında sözleşmeli erliğe alınıp alınmayacakları kaynak ihtiyacı dikkate alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

(2) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel sözleşmeli er olarak alınmaz.

(3) Sözleşmeli erlik için aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Bu Kanunda belirtilen öğrenim ile ilgili şartları taşımak.

c) Sağlık ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

ç) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan,

birisinden mahkûm olmamak.

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak; güvenlik soruşturmasının sonucunun henüz gelmediği hallerde arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

g) Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak.

(4) Asgari tugay veya eşidi birlik komutanı veya kurum amiri tarafından haklarında “sözleşmeli erbaş ve er olur” belgesi düzenlenen personelin müracaatları öncelikle kabul edilir.

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar 2022? Sözleşmeli Er Eğitimde Maaş Alıyor mu ?

SÖZLEŞMELİ ER NASIL OLUNUR?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenmiş özellikleri taşıyan adaylar, başvuru süresi sonrası güvenlik soruşturmasına tabii tutulur. Söz konusu soruşturmayı olumlu tamamlayanlar daha sonra arşiv araştırmasını olumlu sonuçlandırmış olmalıdır.

Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olanlarom asgari tugay veya eşidi birlik komutanı veya kurum amiri tarafından haklarında “sözleşmeli erbaş ve er olur” belgesi düzenlenen personelin müracaatları öncelikle kabul edilir.

Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir.

(2) Seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe ve yaş haddine bakılmaksızın Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının istemi üzerine ve durumun devamı müddetince, Genelkurmay Başkanının onayı ile uzatılabilir.

(3) Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları, asker kişi sayılırlar. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır. Sözleşmeli erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması feri cezası uygulanmaz.

(4) Sözleşmeli erbaş ve erler istihdam edildikleri kadro görevleri ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, erbaş ve erlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sınıfları, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca değiştirilebilir.

(6) (Değişik:18/2/2021-7281/39 md.) Sefer görev emirleri, öncelikle sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yaptıkları sınıf, branş, ihtisas ve rütbe esasları dikkate alınarak çıkarılır.

(7) Terhis kaydı, yedeklik yoklaması, hizmete celp, eğitim ve tatbikat gibi yedeklik dönemine ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar 2022? Sözleşmeli Er Eğitimde Maaş Alıyor mu ?

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI NE KADAR 2022?

Türk Silahlı Kuvvetleriyle sözleşme imzalayarak görev yapan sözleşmeli erlerin maaşları, görev yapılan yere göre farklılık göstermektedir. 2022 yılında sözleşmeli er maaşı en az 7 bin 500 TL, en fazla ise 15 bin TL'dir.

Kuzey Irak ve Suriye gibi bölgelerde görev yapan erlerin ücreti farklılık gösterir. Doğu bölgelerinde görev yapan sözleşmeli erler ve komandolar kıdem tazminatı olarak 600 TL almaktadır.

Sözleşmeli erler, sınır bölgesi veyahut Suriye gibi sınır dışı koruma görevlerine gönderilir iseler 8 bin TL net zam alır. Ayrıca maaşına ek olarak ailesi olanlara 500 TL aile yardımı yapılır. Sınır dışında görev yapan bir sözleşmeli erin aylık 15 bin TL'yi aşan ücret kazandığını söyleyebiliriz.

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar 2022? Sözleşmeli Er Eğitimde Maaş Alıyor mu ?

SÖZLEŞMELİ ER EĞİTİMDE MAAŞ ALIYOR MU ?

Sözleşmeli er adaylarına, sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında, aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücret ödenir. Ödemeler, her ayın başında peşin olarak yapılır. Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının, ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri, devlet tarafından karşılanır.

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar 2022? Sözleşmeli Er Eğitimde Maaş Alıyor mu ?

SÖZLEŞMELİ ER ÖZLÜK HAKLARI NELERDİR?

Sözleşmeli er olarak çalışan kişiler, normal erlere göre daha üst konumdadırlar. Sözleşmeli erlerin, sözleşme içerisinde ki şartlara göre özlük hakları bulunmaktadır. Sözleşmeli erlerin özlük hakları şu şekildedir;

Sözleşmeli erler, 30 günlük yıllık izin kullanabilirler.

Hafta sonları izin kullanma hakları vardır.

Sözleşmeli erler en fazla 7 yıl boyunca görev yapabilirler.

7 yılın sonunda memur olarak kalabilirler.

Memur olarak çalışmak için olumlu bir özgeçmiş hazırlamaları gerekmektedir.

Sözleşmeli erler sigortalı çalışan olarak kabul edilmektedir.

İlk yıl ücretinin üçte, ikisini almaktadırlar. Ücretler her aybaşında ödenmektedir.

Hastalık, saldırı ve benzeri durumlarda ilişikleri kesilmemektedir. Sadece izinli olarak sayılmaktadır.

Doğum, vefat ve benzeri özel durumlar için izin kullanabilirler ve maaşı herhangi bir şekilde kesilmez.

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar 2022? Sözleşmeli Er Eğitimde Maaş Alıyor mu ?

SÖZLEŞMELİ ER DOĞU MAAŞI 2022 NE KADAR?

Sözleşmeli erler, doğuda maaşlarına ek olarak 600 TL terör tazminatı almaktadır. Sözleşmeli erlerin doğu bölgelerindeki maaşları, görev aldıkları yere farklılık gösterip 15 bin TL'ye kadar çıkabilir.

SOZLESMELİ ER SURİYE MAAŞLARI 2022

Sözleşmeli erler Suriye'ye göreve gittiklerinde maaşlarına 8 bin TL zam yapılmaktadır. 7 bin 500 TL maş ile birlikte ellerine geçen ücret 500 TL aile yardımıyla 15 bin TL'yi aşmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ER TAZMİNAT TABLOSU 2022

7 yılını doldurmuş bir sözleşmeli erin ise alacağı toplu tazminat ücreti toplamda 293.653 TL olarak yatırılmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ER 3 YIL SONUNDA NE OLUYOR?

Sözleşmeli erbaş ve erler, en az üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

SÖZLEŞMELİ ER BIRAKIRSA NE KADAR TAZMİNAT ÖDER?

Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.

Cevap : Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için adaylık süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz ve ayrılanlar tazminat ödemezler.

SÖZLEŞMELİ ER HAFTA SONU TATİL Mİ?

Sözleşmeli erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini aksatmayacak şekilde istirahat/izin sürelerinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilebilir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Ankara'da ağırlıyor
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Ankara'da ağırlıyor
Sakarya’da feci kaza! Kontrolu kaybeden otomobil, PTT kamyonunun altına girdi!
Sakarya’da feci kaza! Kontrolu kaybeden otomobil, PTT kamyonunun altına girdi!
Ermenilerin soykırım izleri duruyor! "Ulu Camii'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı"
Ermenilerin soykırım izleri duruyor! "Ulu Camii'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı"
Esenyurt’ta telefoncu dükkanındaki hırsız esnaftan tekme, tokat dayak yedi!
Esenyurt’ta telefoncu dükkanındaki hırsız esnaftan tekme, tokat dayak yedi!
Çok Okunanlar
Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...
Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada ses getirdi! İşte tarihi adımla ilgili önemli açıklamalar...
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Son dakika! Adalet Bakanı Tunç'tan DEM'le ilgili önemli açıklama!
Son dakika! Adalet Bakanı Tunç'tan DEM'le ilgili önemli açıklama!
Kamu memuruna rüşvet operasyonu! Vergi borcu ile tehdit edip rüşvet istediler!
Kamu memuruna rüşvet operasyonu! Vergi borcu ile tehdit edip rüşvet istediler!
Yorumlananlar