Rektör nedir? Rektör kim atar, kim seçer? Görev süresi kaç yıl? Rektör atamaları nasıl oluyor? Kim yapar?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından protestolar sürerken rektör atamaları gündem oldu. Peki Rektör nedir? Rektör kim atar, kim seçer? Görev süresi kaç yıl? Rektör atamaları nasıl oluyor? Kim yapar?

Rektör nedir? Rektör kim atar, kim seçer? Görev süresi kaç yıl? Rektör atamaları nasıl oluyor? Kim yapar?

Türkiye'de 81 ilde özel ve devlet üniversiteleri bulunmaktadır. Üniversiteleri yöneten en üst kademede bulunan kişiler ise rektörlerdir. Bu kişilerin yerine görev süreleri dolduktan sonra yeni rektörler atanır. Boğaziçi Üniversitesi'nde de aynı süreç işledi ve eski Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın yerine Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Peki rektör nedir? Görevleri nelerdir? Rektörü kim atar, kim seçer? Rektör atamaları nasıl oluyor? Kim yapar? 

REKTÖR NEDİR?

Rektör, bir üniversiteyi yasaların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde yöneten, üniversitenin tüzelkişiliğini temsil eden, öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu olan kimsedir.

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğine göre rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin devlet kalkınma planı ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör nedir? Rektör kim atar, kim seçer? Görev süresi kaç yıl? Rektör atamaları nasıl oluyor? Kim yapar?

REKTÖRÜN GÖREVLERİ NELERDİR?

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğine göre rektörün görevleri şunlardır:

1- Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,

3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatosunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Rektör nedir? Rektör kim atar, kim seçer? Görev süresi kaç yıl? Rektör atamaları nasıl oluyor? Kim yapar?

REKTÖRÜ KİM ATAR, KİM SEÇER? 

Üniversitelerin rektörlerini Yükseköğretim Kurulunun belirlediği adaylar arasından Cumhurbaşkanı seçerek atamasını gerçekleştirir. 

REKTÖR ATAMALARI NASIL OLUYOR? REKTÖR ATAMASINI KİM YAPAR? REKTÖRÜN GÖREVİ KAÇ YIL?

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğine göre rektör ataması aşamalarla gerçekleşmektedir.

İlk aşamada görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek belirlenir.

Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur.

Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır.

Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış olmak kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip atanabilirler.

Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren öğretim üyeleri oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır olması aranmaktadır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı kırk sekiz(48)  saat sonrasına ertelenir ve nisap aranmaksızın seçim yapılır. Geçerli oylara göre en çok oy alan altı kişi aday olarak seçilmiş sayılır. Adayların eşit oy almaları halinde öncelik sırası kur’a çekilmek suretiyle belirlenir. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilerek, tutanak ve aday olarak belirlenen altı kişinin özgeçmişleri rektör tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Rektör nedir? Rektör kim atar, kim seçer? Görev süresi kaç yıl? Rektör atamaları nasıl oluyor? Kim yapar?

Yapılan seçimde aday sayısı altıdan eksik olduğu taktirde rektör adayı belirleme işlemi tamamlanmamış sayılır. Bu durum Yükseköğretim Kuruluna bildirilir ve her seferinde en geç bir ay içinde yeni aday seçimi için görevdeki rektör, öğretim üyelerini tekrar toplantıya çağırır. Yeni rektör atanıncaya kadar rektör veya vekilinin görevi devam eder.

Rektörlerin yaş haddi altmış yedidir. Ancak rektör atanmış olanlarda görev süresi bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.

Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, mütevelli heyet tarafından atanır.

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından ikiden az olmamak kaydıyla, en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir.

Rektör nedir? Rektör kim atar, kim seçer? Görev süresi kaç yıl? Rektör atamaları nasıl oluyor? Kim yapar?

Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi sona erer.

Rektör iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanından alır. Rektör üniversite merkezinin bulunduğu şehirden başka şehirlerde bulunan, üniversiteye bağlı birimlerdeki çalışmalar ile Üniversitelerarası Kurul ve Rektörler Komitesi toplantılarına katılmak üzere yapacağı seyahatler dışında kalan, görev ve seyahatlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanına bildirir. Bu şekilde görevden ayrılmaların on beş (15)  günü geçmesi halinde Başkan Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir.

Rektör görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.

2
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡