Tebareke Suresi Oku, Tebareke Suresi Türkçe ve Arapça

Tebareke Suresinin okunuşu, meali ve arapçası insanlar tarafından sık sık merak edilen konulardandır. Diğer adı Mülk olan Tebareke suresi nasıl okunur? Tebareke Suresi Oku, Tebareke Suresi Türkçe ve Arapça

Tebareke Suresi Oku, Tebareke Suresi Türkçe ve Arapça

Mülk suresi veya başka bir deyişle Tebareke suresi Müslümanların kutsal kitabı Kuranı Kerimdeki surelerden biridir. İnsanlar tarafından meali ve okunuşu gibi sorular sıkça sorulmakta ve merak edilmektedir. Tebareke veya Mülk suresinin okunuşu ve arapçası hakkındaki merak edilen hemen hemen her şeyi sizle için bu makalemiz altında topladık.

tebareke2.jpg

Tebareke Suresi Oku, Tebareke Suresi Türkçe ve Arapça

Tebareke suresi diğer adıyla Mülk suresi Mekke’de inen sureler arasındadır. Toplam da 30 ayetten oluşan bu sure ismini ilk kelimesinden yani Tebareke kelimesinden alır. 2. adı olan Mülk ise yine ilk cümle içerisinde mülk sözcüğünün geçmesinden gelmektedir. Kuranı Kerimin 29. cüzünün ilk suresi olan Tebareke suresi nüzul sırasına göre 77. suredir.


Bu surenin fazileti hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır. İnanıp inanmamak insanın kendi kanaatine kalmıştır. Çünkü öncesinde belirtmeliyiz ki bu rivayetler Kur’an’da geçmez. Bazı hadis zincirleri aracılığıyla belli tarihlere kadar ağızdan ağıza aktarılmış, daha sonrasında bazı isimler tarafından yazıya geçirilmiştir. Bu sözlü dönemde birkaç nesil atlamaktayız. Bundan dolayı bu konuda doğru olanları bulmak akla karayı seçmek kadar kolay bir iş değil. Aynı zamanda belirtmeliyim ki Hz. Muhammed ve 4 halife yani Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali hadis yazımını kendi dönemlerinde yasaklamışlar ve insanların hadis aktarmasına izin vermemişlerdir. İleride bu hadis ve rivayetlerin dine zarar verebileceğini ön görmüşlerdir. Böyle olup olmadığına kanaat kılmak ve karar vermek tamamen size ve yapacağınız araştırmalara kalmış.


tebareke.jpg

Bu hadis aktarımında mezhepler arasında da ayrılıklar bulunmaktadır. Özellikle Şii ve Sünniler arasındaki ayrılıklar olabildiğince çoktur. Sünni mezheplerde kendi içinde ayrılırken yine ayrımlara düşmekte İslam alimi denilen kişiler bile aralarında bir fikir birliğine varamamaktadır. Bu görüş ayrılıklarındaki muhtemel sebep yine insanoğlunun cahilliğine dayanmaktadır. Muhtemel olarak insanlar özellikle yazıya geçmeden önceki dönemde hadislerle istedikleri gibi oynadılar ve istedikleri yerlere çektiler. Bunun en net kanıtı ve örneği binlerce Müslümanın katıldığı peygamberimizin veda haccında yaptığı konuşmanın bile kabul gören 3 farklı versiyonu bulunmaktadır.


Tebareke Suresi Okunuşu ve Anlamı


MÜLK SURESİ (TEBAREKE) OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

2. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).

3. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

4. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

5. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).


6. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).


7. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).


8. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).


9. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey-in in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).


10. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).


11. Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).


12. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).


13. Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).


14. E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).


15. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).


16. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).


17. Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).


18. Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).


19. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).


20. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).


21. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).


22. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).


23. Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).


24. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).


25. Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).


26. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).


27. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).


28. Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).


29. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).


30. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).


tebareke1.jpg

MÜLK SURESİ (TEBAREKE) MEALİ


Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla


1. Kâinatın mutlak mülkiyeti ve hâkimiyeti elinde bulunan Allah yüceler yücesi, bütün iyilik ve bereketlerin kaynağıdır. O’nun her şeye gücü yeter.


2. O ki, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kudreti dâimâ üstün gelen ve günahları çok bağışlayan yalnız O’dur.


3. Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi, çevir gözünü de bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin?


4. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Göz, aradığı kusuru bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde sana geri dönecektir.


5. Biz yere en yakın olan göğü kandillerle süsledik. O kandilleri şeytanlara atılan birer mermi yaptık; onlara bir de alevli ateş azabı hazırladık.


6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası!


7. Oraya atıldıklarında, cehennemin onları yutmak için homurtu­larla nasıl içine doğru nefes alıp, uğuldaya uğuldaya kaynadı­ğını işitirler.


8. Kâfirlere öfkesinden neredeyse çatlayacak! Her bir bölük oraya atıldıkça cehennem bekçileri onlara: “Allah’ın azabından sakındıran bir uyarıcı size gelmemiş miydi?” diye sorarlar.


9. Şöyle cevap verirler: “Evet, bize bir uyarıcı geldi. Fakat biz onu yalanladık ve onlara: «Allah’ın bir şey indirdiği falan yok; siz ancak büyük bir sapıklık ve şaşkınlık içindesiniz» dedik.”


10. Sonra şöyle hayıflanırlar: “Eğer uyarılara kulak vermiş veya aklımızı kullanıp gerçekler üzerinde düşünmüş olsaydık, şimdi şu çılgın alevli ateşin yoldaşları arasında bulunmazdık!”


11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah’ın rahmetinden uzak olsun o çılgın ateş mahkûmları!


12. Buna karşılık, duyu ve idrak sınırlarının ötesinde bulunan Rab­lerine karşı kalpleri saygı ve ürpertiyle dolu olanlara gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.


13. Söylemek istediğinizi ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun hiç fark etmez. Çünkü O, göğüslerde saklanan en gizli düşünceleri bile tam olarak bilir.


14. Yaratan yarattığını bilmez olur mu hiç? İlmi her şeyin bütün inceliklerine kadar nüfûz eden ve her şeyden hakkiyle haberdar olan yalnız O’dur.


15. O Allah ki, yeryüzünü sizin için uysal bir binek hâline getirmiştir. Öyleyse onun omuzları üzerinde rahatça dolaşın ve Allah’ın sizin için hazırladığı nimetlerden faydalanın. Ama sonunda O’nun huzurunda toplanacağınız unutmayın!


16. Gökte olan zâtın, sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor!


17. Yahut gökte olanın, üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Siz, benim tehdidimin nasıl bir şey olduğunu yakında bileceksiniz!


18. Gerçek şu ki, bunlardan öncekiler de âyetlerimi ve peygamber­lerimi yalanlamışlardı. Fakat beni inkâr etmenin âkibeti neymiş, gördüler!


19. Üzerlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahmân’dan başkası değildir. Şüphesiz O, her şeyi hakkiyle görmektedir.


20. Size Rahmân’dan başka yardım edip sizi O’nun azabından kurtaracak ordunuz hangisi? Doğrusu kâfirler, büyük bir yanılgı ve tam bir aldanmışlık içindeler.


21. Eğer Rahmân size verdiği rızkı kesiverecek olsa, o zaman sizi rızıklandıracak olan hani kim? Gerçek şu ki onlar azgınlık içinde ve haktan uzaklaşmakta direnip duruyorlar.


22. Düşünün bakalım; yüzüstü kapanarak sürünen mi emniyet içinde ve sapmadan yol alıp hedefine ulaşır, yoksa doğrudan hedefe götüren dümdüz bir yol üzerinde hiç sapmadan dimdik yürüyen mi?


23. De ki: “Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz?”


24. De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan da O’dur. En sonunda diriltilip yine O’nun huzurunda toplanacaksınız!”


25. Buna rağmen hâlâ: “Eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit edip durduğunuz kıyâmet ne zaman gerçekleşecek?” diye alay ediyorlar.


26. De ki: “Onun bilgisi, sadece Allah katındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım!”


27. Nihâyet kıyâmeti yakından gördüklerinde inkâr edenlerin yüzleri korku ve kederden simsiyah kesilir. Onlara: “Alay ederek küs­tahça isteyip durduğunuz şey işte bu!” denilir.


28. De ki: “Allah beni ve beraberimdeki mü’minleri helâk etse veya bize merhamet etse, bu O’nun bileceği bir iştir. Peki, söyler misiniz bana, ya kâfirleri can yakıcı azaptan kim kurtaracak?”


29. De ki: “O Rahmân’dır; O’na inandık ve yalnız O’na güvenip dayandık. Bu sebeple, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de öğreneceksiniz!”


30. De ki: “Söyleyin bana: Eğer suyunuz yerin dibine çekiliverse, size kaynağından akıp duran yeni ve tatlı bir suyu kim getirebilir?”


0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN