Resmi Gazete'de bugün (02.06.2021) | 2 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin 2 Haziran 2021 tarihli 31499. sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı onayıyla, günlük olarak kamuoyuna sunulan Resmi Gazete'nin 02.06.2021 tarihli bugünkü kararları haberimizde...

Resmi Gazete'de bugün (02.06.2021) | 2 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin 2 Haziran Çarşamba tarihli ve 31499 sayılı kararları yayımlandı. Günlük olarak çıkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanarak yargı, yönetmelikü ilan ve atama kararlarını kamuoyu ile paylaşan Resmi Gazete'nin 2 Haziran tarihli kararları haberimizde...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (02.06.2021) | 2 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair 10 Aralık 1991 Tarihli Protokolün Tadil Enstrümanının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4037)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4038)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4039)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4040)
–– Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4041)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4042)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4043)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sel ve Su Taşkınları Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4044)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4045)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4046)
–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Erçek KÖK-Çalca KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4047)
–– Bartın İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çöpbey KÖK-Mevren KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4048)
–– Bolu ve Karabük İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “İsmetpaşa KÖK-Deresoplan KÖK Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4049)
–– İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesine Ait “Teknopark İstanbul-2” Alanının Sınır ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4050)
–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkındaki 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11773 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4051)
–– Kocaeli İli, Gölcük ve Başiskele İlçelerinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4052)
–– Antalya İli, Kemer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4053)
–– İzmir İli, Ödemiş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 10. Grup Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4054)
–– Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4055)
–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4056)
–– Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4057)
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4058)
–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4059)
–– İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4060)
–– Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/28)
–– Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/4823 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 Haziran 2021 (02.06.2021) tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete kararları için tıklayın

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡