Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2022

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler. Allah'ın rahmeti ve bereketini evlerinde artırmak isteyen, bu kutlu geceyi dua ve iman ederek geçirmeyen isteyen müminler için biz de Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler ve hadisleri haberimizde paylaştık.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2022

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler. Tüm kainatı idare ederek bütün canlılara nefes veren Allah'ın alemlerinin içinde, 40 geceden mübarek Mevlid Kandili'nde edilmesi gereken dualar nelerdir? Tüm müminlerin ellerinin semaya yükseleceği bu gecede, günahlara af dileyen dillerde, dilekler dualarla vuku bulacak. İşte Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler, hadisler ve ayetler...

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Mevlid Kandili, 2022 yılında 7 Ekim Cuma gecesi idrak edilecek.

Kelime anlamı, doğum zamanı olan Mevlid, Rebî’ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed SAV, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mübarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler ve hadisler

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

 • Abdullah b. Amr Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir." Ebu Davud, Sünen, Edeb, 58. H.No; 4943; el-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c1.s.131. H.No; 209.
 • Abdullah b. Amr b. El-Âs Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Merhametli olanlara Rahman rahmet eder. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte bulunanlarda sizlere merhamet etsin." El-Beyhaki, Şua'bu'l-İman, c.7.s.476. H.No; 11048.
 • EL-Abbas b. Abdulmuttalib Radıyallahu anh Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söylemiştir; "Allah Teala'ya rab olarak, İslam'a din olarak ve Muhammed'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) peygamber olarak razı olan, imanın tadını tadar." Müslim, Sahih, İman, 11. H.No; 56.
 • Enes Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz." "Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.

Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler ve hadisler

 • Allah Teala'ya rab olarak, İslam'a din olarak ve Muhammed'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) peygamber olarak razı olan, imanın tadını tadar." (Müslim, Sahih, İman, 11. H.No; 56.)
 • "Kulun kalbi istikamet üzere olmadan, imanı istikamet üzere olamaz, dili istikamet üzere olmadan da kalbi istikamet üzere olamaz. Şerlerinden komşusu emin olmayan kişi cennete giremez." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.3. s.198; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.53. )
 • " Bir grup bir mecliste otururlar da sonra Allah Teala'yı zikretmeden ve peygamberine Salavat-ı şerife okumadan ayrılırlarsa o meclis onlara kıyamet gününde ancak bir pişmanlık olur." (El-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c.1. s. 668. H.No; 1810.)
 • " Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır." (Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.)
 • " Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramların adan korumasıdır" buyurdu."(El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18.)
 • "Benimle ümmetimin durumu; Bir adamın ateş yakıp ta hayvanların ve böceklerin o ateşe hücum etmeleri gibidir. Ben ise sizin kemerlerinizden sıkıca tutuyorum sizler ise o ateşe yüz üstü girmeye zorluyorsunuz." (Müslim, Sahih, Fezail, 6. H.No; 2284.)
 • “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107)
 • İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. Milâdî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir.

Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler ve hadisler

 • O’nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.
 • O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:
 • “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler. ” (Âl-i İmrân, 164)
 • Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı “Vesiletün’necat” olan mevlid kitabı O’nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.
 • Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O’nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.
 • Bununla beraber, O’nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O’nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.
 • O âlemlerin Rabbinden, “Alemlere rahmet olarak gönderildi.” Asırlara sığmayacak inkılapları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. Evlâtlarını diri diri toprağa gömen babalar O’na ve getirdiği prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleştiler, dünyaya insanlık, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. İnsanlar O’nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derinde olan alışkanlıklarını bıraktı.
 • O, yirminci asır insanının yüzyılda yerleştiremediği hakkı, hukuku, adâleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını bir solukta yerleştirdi. Böylece cehâlet asrı bir saâdet asrı olup, çıktı. Nihayet asır, asırlara taştı. Ve O, çağlar ötesiyle kucaklaştı.

Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler ve hadisler

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O’nun diğer peygamberlerden en farklı yönlerinden birisi budur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

 • “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Sebe, 28)
 • İnsanlığın her zaman ve mekânda Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği ilâhî mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. O’nu örnek almak, Kur’an’a uymaktır. Çünkü Hz. Aişe (r.a.)’nın ifadesiyle O’nun ahlâkı Kur’an’dı.(Müslim, Misâfirîn, 139). Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in inananlar için en güzel örnek olduğunu bildirmekte ve bu hususta şöyle buyurulmaktadır:
 • “An dolsun, Allah’ın rasûlünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)
 • An dolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'in âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler. " (Âl-i Imrân, 164)
 • " Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler." (Sebe, 28)
 • "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107)
 • "And olsun, Allah'in rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavumayı umanlar için ve Allah'i çok ananlar için güzel bir örnek vardir." (Ahzâb, 21)
 • "De ki: Allah'i seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..." (Âl-i Imrân, 31)

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ, RESİMLİ MESAJLARI 2022

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Dua et bu gece Rabbine, ondan iste her ne istiyorsan. Hayrı da şerri de şüphesiz bilen O’dur. Rabbim kurtuluşa erenlerden nasip etsin cümlemizi. Hayırlı Kandiller.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Ey güzeller güzelinin geldiği bu gece gecelerin en güzelisin. Bu doğuş hepimizin doğuşu, bu gece her yer apaydın olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun…

Ey Müslüman kardeşim bugün kandil. Gönül al alabildiğince herkesten… Bu mübarek günün maneviyatını hisset yüreğinde. Hayırlı Kandiller.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı kandiller dilerim.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Gel ey Muhammed (SAV) bahardır, dualar ardında saklı, âminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlidten iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Gönlünüz ferah, aklınız sıhhatli olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun…

Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)”ı anlatır. Muhammed (SAV)”ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim. Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun…

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Kandiliniz mübarek olsun

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır pişman olup günahlarından af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.

Kandil demek maneviyatın ruhun en derinliklerinde hissedildiği gün demek. Bugünün yüzü suyu hürmetine Rabbim tüm Müslüman âleminin günahlarını bağışlasın. Hayırlı Kandiller.

Kandillerde büyüklerimizi arayıp hal hatır soralım. Anne babamızın duasını alalım inşallah. Tüm Müslüman âlemine Hayırlı Kandiller.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Mekke ufuklarında Allah’ın nuruyla ümmetini selamlayan gül yüzlü nur peygamberin selam ve şefaati üzerimize olması dileğiyle Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun.

Mevlam yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Mevlid kandiliniz kutlu olsun!

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Mevlid kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller…

Mevlid Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Mübarek Mevlid Kandilinizi kutluyor, tüm Müslüman âlemine hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz’in has ümmetleri arasına katılmanızı, gün gibi gül yüzünü rüyalarda doya doya görmenizi, has bahçesine daha dünyada girmenizi, ahirette de cennet-i alada onunla ailece komşu olmanızı Cenab-ı Hak’tan niyaz eyler Mevlid Kandilinizi Kutlarım.

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, Kandilin mübarek olsun.

Senin ve ailenin Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Mevlid kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün melekler sizinle, dualarınız kabul Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun…

Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler | En güzel Mevlid Kandili sözleri, resimli mesajları 2021

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

Yüce Allah’ın rahmeti ve bereketi her zaman sizinle olsun, gönül güneşiniz hiçbir zaman solmasın, yüzünüz hep aydın olsun, kabriniz nurlarla dolsun, makamınız Firdevs dualarınız kabul olsun inşallah. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun!

Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek mevlid kandilini kutlarım Allah’a emanet olun.

Sade duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Bu mübarek gecede Dualarınız kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun…

-Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

- Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR? NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 2022 yılında Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi yani 17 Ekim Pazar günü eda edilecek.

Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili dualarla ve namaz kılınarak ibadetle geçirilmelidir. Sizler için Mevlid Kandili'nin önemi ile bu gecede yapılacak ibadetleri bir araya getirdik.

Mevlid Kandili duaların kabul olduğu bir gecedir bu gecede dileklerinizin kabul olması için namaz kıldıktan sonra okuyabileceğiniz özel dualar var. Mevlid Kandili'nde 12 rekat namaz kılınması ve ardından Fatiha duası okunarak dilekler için dua edilmesi öneriliyor.

116
59
115
1
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN